Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Plamenové zkoušky

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Chemické prvky

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zvýšené riziko (!)

Časová náročnost

10 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Přívod plynu
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

- stojánek na zkumavky
- 6 zkumavek
- platinový drátek nebo 6 špejlí
- kahan
- zapalovač
- kádinka s vodou

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

5% roztoky chloridu sodného, chloridu draselného, chloridu vápenatého, chloridu strontnatého, chloridu barnatého, chloridu měďnatého (místo chloridů lze použít dusičnany daných kovů)

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Platinový drátek namočíme do roztoku kationtu a vložíme do plamene. Opakujeme pro všechny ionty. Před namočením drátku do dalšího vzorku je třeba vždy drátek vyčistit vložením do roztoku zředěné kyseliny chlorovodíkové a následným vyžíháním. Místo platinového drátku můžeme použít špejle, které namočíme do roztoku kationtu. Pro každý vzorek použijeme novou špejli. Do plamene kahanu postupně vkládáme namočený konec špejle a pozorujeme barevné změny. Hořící špejli po vyjmutí z plamene kahanu vložíme do kádinky s vodou.

Chemikálie

Chlorid sodný

NaCl
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Chlorid draselný

KCl
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Chlorid vápenatý

CaCl2

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
Bezpečnostní list

Chlorid strontnatý

SrCl2

- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Chlorid měďnatý

CuCl2

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Chlorid barnatý

BaCl2

- Vysoce toxické
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Sodné kationty v roztoku vzorku zbarvují plamen žlutě (žlutooranžově), draselné fialově (růžovofialově), vápenaté cihlově červeně, strontnaté karmínově červeně, barnaté zeleně (žlutozeleně) a měďnaté modrozeleně.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Po vložení platinového drátku nebo špejle zvlhčených roztokem jednotlivých látek pozorujeme různé zbarvení plamene.

Praktické souvislosti pokusu

Plamenové zkoušky se využívaly v kvalitativní analytické chemii k důkazu některých kationtů kovů v roztocích. V chemických laboratořích se používala platinová spirála, kterou bylo třeba vždy po každé zkoušce namočit do kyseliny chlorovodíkové a vyžíhat, až se plamen již nezbarvoval, a teprve potom se zkoumal další vzorek. Při využití špejle je plamen po určité době zbarven hořícím dřevem.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Při práci je nutné dávat pozor, aby nedošlo k převrhnutí zkumavek s roztoky solí. Přívodní hadice k hořákům musí být neporušené a musí být z jednoho kusu maximální délky 1,5 m.

Likvidace odpadů

Roztoky solí ze zkumavek (kromě chloridu sodného) uložíme do uzavřené odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při práci s plynovým kahanem dbát zvýšené opatrnosti – riziko popálení. Postup zapalování plynového kahanu: • Uzavřít přívod vzduchu do kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Otevřít přívod plynu na pracovní místo. • Otevřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Chvíli vyčkat, až plyn vytlačí vzduch z hadice kahanu. • Zapálený konec tyčového zapalovače přiložit z boku k ústí kahanu. • Pomocí přívodu vzduchu seřídit požadovanou velikost a intenzitu plamene. Postup zhasnutí plamene: • Uzavřít přívod vzduchu na kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Uzavřít přívod plynu na pracovní místo. Zapálený hořák kahanu nenechávat hořet bez dozoru. Prošlehne-li plamen dovnitř hořáku nebo dojde-li k pohlcení plamene, je třeba okamžitě uzavřít přívod plynu a hořák seřídit.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. V blízkosti zapáleného hořáku kahanu se nesmí vyskytovat hořlavé předměty. Hořící kahan nesmí být ponechán bez dozoru. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.