Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Ověření hořlavosti acetylenu (ethynu)

Vhodná cílová skupina

- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

- Chemické reakce
- Uhlovodíky a deriváty uhlovodíků

Druh pokusu

Demonstrační
Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)

Míra rizika ohrožení zdraví

Velmi vysoké riziko (!!!)

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř
- Nehořlavá podložka
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- skleněná vana
- špejle
- tyčkový zapalovač

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Obličejový štít
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Hasicí přikrývka
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

ethyn, voda se saponátem

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Hořící špejli přiblížíme k bublinám s acetylenem ve vaně. S mírným výbuchem dochází k hoření plynu svítivým plamenem a uvolňování černých sazí. Postup získání bublinek naplněných acetylenem je uveden v pokusu „Příprava a vlastnosti acetylenu“.

Chemikálie

Ethyn

C2H2

- Hořlavé nebo samozápalné
- Výbušné
Bezpečnostní list

Voda

H2O
Žádné nebezpečné vlastnosti

Oxid uhličitý

CO2
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Uhlík (saze)

C
Žádné nebezpečné vlastnosti

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Reakcí ethynu se vzdušným kyslíkem vzniká oxid uhličitý, voda a uvolňuje se uhlík (saze).

Ověření správného provedení
(výsledku)

Po přiložení hořící špejle k bublinám s acetylenem dojde k mírnému výbuchu a k hoření acetylenu svítivým plamenem a uvolňování černých sazí.

Praktické souvislosti pokusu

Acetylen je bezbarvý plyn vonící po česneku. Používá se v chemické syntéze a pro autogenní kyslíko-acetylenové sváření a řezání kovů.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Karbid vápníku uchopovat kovovými kleštěmi. Veškeré pracovní operace nutno provádět za použití ochranných pracovních prostředků pro ochranu očí, obličeje a rukou. Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Zapalování bublin ethynu je nutné provádět pomocí dlouhé špejle nebo tyčkového zapalovače.

Likvidace odpadů

Obsah vany po vyhoření vylijeme do výlevky.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se používá extrémně hořlavý a výbušný plyn ethyn najímaný do bublin vznikajících při probublávání roztoku vody a saponátu.

Zakázané činnosti

Pro zapalování bublin ethynu nepoužívat běžné zápalky nebo zapalovač – nebezpečí popálení rukou. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.