Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Modrá baňka (Blue effect)

Vhodná cílová skupina

- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Chemické reakce

Druh pokusu

-Demonstrační
-Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Poleptání / potřísnění
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zanedbatelné riziko

Časová náročnost

15 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Stabilní pracovní stůl
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- kuželová baňka (500 ml) se zátkou

Ochranné pomůcky

- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

hydroxid sodný, glukosa, 0,1% roztok methylenové modři

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do baňky (500 ml) nalijeme 250 ml destilované vody, ve které postupně rozpustíme 4 g hydroxidu sodného a 4,5 g glukosy. Ke vzniklému roztoku přidáme 2 ml roztoku methylenové modře. Baňku uzátkujeme a její obsah protřepeme. Po zpětném odbarvení roztoku protřepání opakujeme.

Chemikálie

Hydroxid sodný

NaOH

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Glukosa

C6H12O6
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Methylenová modř

C16H18N3SCl

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Po protřepání směsi vzduchu a roztoku v baňce dochází v alkalickém prostředí k oxidaci glukosy vzdušným kyslíkem. Zároveň dochází k barevným přeměnám methylenové modři jako redoxního indikátoru. Oxidovaná forma methylenové modři je modrá a redukovaná forma je bezbarvá.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Po protřepání obsahu baňky směs zmodrá a stáním se odbarví. Při opakování se interval změny barvy zkracuje až do úplné spotřeby kyslíku v baňce.

Praktické souvislosti pokusu

Pokus může být motivací při výuce oxidace organických látek (oxidace aldehydické funkční skupiny v glukose na karboxylovou skupinu) a při výuce tématu faktory ovlivňující chemickou rovnováhu (vliv změny koncentrací výchozích látek a produktů).

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Při manipulaci s hydroxidem sodným nutno dodržovat zásady bezpečné práce se žíravinami. S peckami hydroxidu sodného manipulujeme výlučně pomocí plastové lžičky a za použití ochranných pracovních prostředků pro ochranu očí, obličeje a rukou. Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Hrdlo použité baňky musí být řádně utěsněno přiléhavou zátkou, aby při protřepávání nedocházelo k úniku kapaliny ven – riziko vyklouznutí baňky z rukou a její rozbití.

Likvidace odpadů

Směs po zreagování uložíme do uzavřené odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.