Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Model hasicího přístroje

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Chemické reakce
Oxidy, peroxidy

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Poleptání / potřísnění
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Významné riziko (!!)

Časová náročnost

15 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- odsávací baňka (1000 ml) se zátkou
- zkumavka
- velká vana
- svíčka
- zapalovač
- pinzeta

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

koncentrovaná kyselina chlorovodíková, nasycený roztok hydrogenuhličitanu sodného, kapalný saponát

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Odsávací baňku naplníme asi do jedné čtvrtiny nasyceným roztokem hydrogenuhličitanu sodného a přidáme 1 – 2 ml kapalného saponátu. Do zkumavky nalijeme 2 až 3 cm vysoký sloupec koncentrované kyseliny chlorovodíkové a opatrně ji pomocí pinzety vložíme do baňky. Zkumavka se musí hrdlem opírat o vnitřní stěnu baňky v šikmé poloze tak, aby se její obsah nesetkal s roztokem nebo se nevylil. Baňku uzátkujeme. V digestoři umístíme vanu s hořící svíčkou. Dlaň ruky opřeme o zátku, prsty uchopíme její ústí a nadzvedneme ji. Vyústění baňky namíříme k vaně s hořící svíčkou a druhou rukou baňku překlopíme. Z baňky začne rychle tryskat voda, která uhasí svíčku.

Chemikálie

Kyselina chlorovodíková 35%

HCl

- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Hyrogenuhličitan sodný

NaHCO3

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
Bezpečnostní list

Oxid uhličitý

CO2
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Reakcí kyseliny chlorovodíkové s hydrogenuhličitanem sodným vzniká plynný oxid uhličitý, voda a chlorid sodný. Vznikající plyn vytvoří v baňce přetlak, který způsobuje prudké tryskání vody z baňky.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Z baňky začne rychle tryskat voda, která uhasí svíčku.

Praktické souvislosti pokusu

Tento pokus sice nese název “Model hasicího přístroje”, ale vodní ani pěnové hasicí přístroje na tomto chemismu nefungují. V minulosti, na počátku 20. století, se ale v tzv. hasicích granátech využívala chemická reakce roztoku chloridu sodného, čpavkové vody a kyseliny chlorovodíkové. Po vhození granátu do ohně se ampule s těmito látkami rozbily, došlo k jejich vzájemnému smísení, což vedlo k vývinu plynů potřebných k hašení. Princip fungování dnešních hasicích přístrojů je nicméně shodný s tímto modelovým příkladem. Uvnitř nádoby dochází k vytvoření přetlaku, který zajistí, že je hasební látka z vnitřku hasicího přístroje vytlačena ven. Dnes se jako hnací plyn používá stlačený vzduch; dříve pak byl stlačený vzduch umístěn uvnitř hasicího přístroje ve speciální patroně, která se po stisknutí ovládacího ventilu prorazila.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Před zahájením chemického pokusu zkontrolovat sestavenou aparaturu. Zvláštní pozornost je nutné věnovat prasklinám a rýhám ve skle. Použít pouze nezbytně nutné množství jednotlivých látek. Zabránit kontaktu s kyselinou chlorovodíkovou, nevdechovat její výpary. Zabránit úniku do životního prostředí.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Hrdlo použité baňky musí být řádně utěsněno přiléhavou zátkou, aby při protřepávání nedocházelo k úniku kapaliny ven – riziko vyklouznutí baňky z rukou a její rozbití.

Likvidace odpadů

Zbytky kapalin z reakční nádoby i skleněné vany po naředění vodou vylijeme do výlevky. Pozor kapaliny mohou obsahovat zbytky nezreagované kyseliny chlorovodíkové.

Práce s hořlavinami a plyny

Ačkoli tento pokus demonstruje princip hasicího přístroje, není pro jeho provedení nezbytně nutné použít žádný hořící předmět. Pokud se ale rozhodnete demonstrovat i samotné hašení, použijte pouze zapálenou svíčku umístěnou v nehořlavé nádobě (např. skleněném akváriu). V žádném případně nepoužívejte misky s hořlavými kapalinami!

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. Zamezit kontaktu kyseliny chlorovodíkové se zinkem, mědí a mosazí – vzniká vodík, který je výbušný. Zamezit kontaktu kyseliny chlorovodíkové s louhy – může nastat prudká reakce. Nenaklánět se nad reakční směs – z kyseliny chlorovodíkové se mohou odpařovat silně leptavé páry těžší jak vzduch. Zabránit kontaktu kyseliny chlorovodíkové s vodou – voda se nesmí dostat do kyseliny (prudká reakce). Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.