Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Lodička pluje bez pohonu

Vhodná cílová skupina

- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

Uhlovodíky a deriváty uhlovodíků

Druh pokusu

- Demonstrační
- Žákovský
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zanedbatelné riziko

Časová náročnost

15 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Stabilní pracovní stůl

Laboratorní pomůcky a přístroje

- skleněná vana nebo jiná dostatečně velká nádoba (např. plastový lavor nebo hlubší mísa)
- kancelářský papír
- nůžky
- špejle

Ochranné pomůcky

- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle

Havarijní a sanační prostředky

- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

kapalný saponát

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Z kancelářského papíru vystřihneme lodičku (3 – 4 cm dlouhý a 1 – 2 cm široký proužek papíru, jehož jeden užší konec zastřihneme do špičky a do druhého uděláme trojúhelníkový zářez). Papírovou lodičku položíme na hladinu vody k užší stěně vany tak, aby se záď lodičky se zářezem opírala o sklo a špička směřovala dopředu. Do zářezu v zadní části kápneme saponát.

Chemikálie

Voda

H2O
Žádné nebezpečné vlastnosti

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Účinnou složkou detergentů jsou tenzidy, látky s povrchovou aktivitou, které snižují povrchové napětí na fázovém rozhraní kapalina (voda) – vzduch a kapalina – pevná látka (papír). Při snížení povrchového napětí mezi fázemi na hladině vody dochází k pohybu lodičky.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Pozorujeme, že se lodička prudce rozjede, aniž by měla jakýkoliv pohon.

Praktické souvislosti pokusu

Při pokusu můžeme místo saponátu použít v pinzetě uchopený kousek mýdla. Mýdla se vyrábějí působením hydroxidu sodného nebo draselného na přírodní tuky a oleje, kdy vznikají sodné nebo draselné soli vyšších mastných kyselin (mýdlo) a glycerol. Mýdla mají hydrofilní část (anion karboxylové kyseliny) a hydrofobní část (uhlíkový řetězec). Hydrofobní část interaguje s nečistotami a hydrofilní část s vodou. Tím dochází k solubilizaci (rozpuštění původně ve vodě nerozpustných nečistot).

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Jedná se o jednoduchý pokus bez nutnosti dalších pokynů pro použití pomůckového vybavení

Likvidace odpadů

Všechny použité materiály lze likvidovat s běžným komunálním odpadem.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.