Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Krystalizace volným odpařováním

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Chemické látky a směsi

Druh pokusu

Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zvýšené riziko (!)

Časová náročnost

25 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř

Laboratorní pomůcky a přístroje

- velká Petriho miska
- list černého papíru (pozadí)
- laboratorní lžička

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Hasicí přikrývka
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

naftalen a nasycený roztok naftalenu v organickém rozpouštědle (např. v ethanolu, benzenu, toluenu)

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do Petriho misky položené na černém papíru nalijeme tenkou vrstvu roztoku naftalenu v organickém rozpouštědle. Pozorujeme vznik bílých krystalů. Pokus opakujeme ještě jednou, s tím rozdílem, že k okraji misky vložíme krystaly naftalenu. Pozorujeme, že v okolí vložených krystalů dochází ke krystalizaci rychleji.

Chemikálie

Naftalen

C10H8

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Ethanol

C2H6O

- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Volnou krystalizaci naftalenu umožní pozvolné odpařování rozpouštědla. Po vložení krystalů do roztoku se v jejich okolí zvýší koncentrace naftalenu (krystalizační centrum) a krystalizace probíhá rychleji.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Pozorujeme vznik krystalů.

Praktické souvislosti pokusu

Naftalen se v minulosti hojně využíval jako dezinfekční činidlo a jako insekticid k domácímu hubení molů šatních. V současnosti je jeho volný prodej zakázán kvůli jeho klasifikaci jako možný karcinogen. Volnou krystalizací z roztoků můžeme získat krystaly i jiných látek, např. chloridu sodného nebo modré skalice.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství jednotlivých látek. Zabránit kontaktu s použitými látkami, nevdechovat výpary! Zabránit úniku do životního prostředí. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Pracovat výlučně v digestoři – během odpařování organického rozpouštědla mít stažené sklo.

Likvidace odpadů

Rozpouštědlo necháme v digestoři plně odpařit, vzniklé krystaly naftalenu uložíme do uzavřených odpadních nádob s příslušným bezpečnostním označením k dalšímu využití nebo necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při práci s hořlavými kapalinami používejte pouze nezbytně nutné množství látky. Při rozlití hořlavých kapalin je třeba ihned zhasnout plynové spotřebiče, vypnout elektrický proud a zajistit vhodné větrání. Při rozlití hořlavých kapalin je pro asanaci nutné použít vhodné sorpční materiály podle druhu látky – je zakázáno je stírat hadry z umělých vláken nebo plastovými stěrkami (nebezpečí vzniku statické elektřiny).

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Zamezit kontaktu použitých látek s kůží a očima, nevdechovat jejich výpary. Při práci s hořlavými látkami je nutno zamezit tvorbě výbušných směsí a vyloučit možnost iniciace par. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.