Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Katalytická oxidace ethanolu

Vhodná cílová skupina

- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

- Chemické reakce
- Uhlovodíky a deriváty uhlovodíků

Druh pokusu

Demonstrační

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)
- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Významné riziko (!!)

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Přívod plynu
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

- velká široká zkumavka
- stojan s držákem na zkumavku
- Kahan
- platinová spirála
- držák na platinovou spirálu
- zapalovač

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice latexové (vrstva 0,6 mm)
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

ethanol

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do držáku na stojanu upevníme zkumavku se 3 až 4 cm vysokým sloupcem ethanolu. V plameni kahanu zahřejeme platinovou spirálu upevněnou v držáku do úplného rozžhavení a vložíme ji těsně nad hladinu ethanolu ve zkumavce.

Chemikálie

Ethanol

C2H6O

- Hořlavé a samozápalné
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Rozžhavení spirály nad hladinou kapaliny v parách ethanolu dokazuje, že probíhá exotermická reakce. Za katalytického působení platiny došlo k oxidaci ethanolu vzdušným kyslíkem za vzniku acetaldehydu (ethanalu) a vody.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Pozorujeme, že při přenosu spirály z plamene přestala platina žhnout, ale nad hladinou ethanolu se opět rozžhavila. Při rozžhavení spirály může dojít i k mírnému výbuchu.

Praktické souvislosti pokusu

Rozžhavená spirála může způsobit, že s mírným výbuchem spolu reagují páry ethanolu a vzdušný kyslík za vzniku vody a oxidu uhličitého.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství ethanolu. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Přívodní hadice k hořákům musí být neporušené a musí být z jednoho kusu maximální délky 1,5 m.

Likvidace odpadů

Zbytek ethanolu uchováme v řádně označené lahvi k dalšímu použití.

Práce s hořlavinami a plyny

Ethanol je vysoce hořlavá látka. Ethanol je těkavá látka vytvářející se vzduchem výbušné směsi s nízkou hodnotou dolní meze výbuchu! Před zahájením práce je nezbytné zajistit vhodné hasební prostředky (práškový hasicí přístroj). Při rozlití ethanolu je třeba ihned zhasnout plynové spotřebiče, vypnout elektrický proud a zajistit důkladné větrání. Pro sanaci je nutné použít inertní sorpční materiál. Při práci s plynovým kahanem dbát zvýšené opatrnosti – riziko popálení. Postup zapalování plynového kahanu: • Uzavřít přívod vzduchu do kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Otevřít přívod plynu na pracovní místo. • Otevřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Chvíli vyčkat, až plyn vytlačí vzduch z hadice kahanu. • Zapálený konec tyčového zapalovače přiložit z boku k ústí kahanu. • Pomocí přívodu vzduchu seřídit požadovanou velikost a intenzitu plamene. Postup zhasnutí plamene: • Uzavřít přívod vzduchu na kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Uzavřít přívod plynu na pracovní místo.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Zamezit kontaktu ethanolu s kůží a očima, nevdechovat jeho výpary ani produkt katalytické oxidace (acetaldehyd) vycházející ze zkumavky. Zamezit průniku použitých látek do životního prostředí (nesmí se dostat do kanalizace). Je zakázáno stírat louže rozlitého ethanolu hadry z umělých vláken nebo plastovými stěrkami – nebezpečí vzniku statické elektřiny. V případě požáru nehasit vodou. Zapálený hořák kahanu nenechávat hořet bez dozoru. Prošlehne-li plamen dovnitř hořáku nebo dojde-li k pohlcení plamene, je třeba okamžitě uzavřít přívod plynu a hořák seřídit. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.