Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vhodná cílová skupina

- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Chemické reakce

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Významné riziko (!!)

Časová náročnost

10 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Digestoř
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

- laboratorní stojan s držákem
- kádinka (250 – 300 ml)
- pinzeta
- trojnožka
- keramická síťka
- kahan
- zapalovač

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Obličejový štít
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)
- Filtrační polomaska (respirátor)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

chlorečnan sodný, hexakyanoželeznatan draselný, gáza (bavlněná tkanina)

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Na trojnožku položíme keramickou síťku a na ní postavíme kádinku asi do ½ naplněnou vodou. Kahanem zahřejeme vodu téměř k varu. V horké vodě rozpustíme chlorečnan sodný (18 g) a hexakyanoželeznatan draselný (2 g). Do roztoku namočíme gázu, vyjmeme ji a necháme uschnout. Takto připravenou gázu zavěsíme do držáku na stojanu a zapálíme pomocí tyčového zapalovače..

Chemikálie

Chlorečnan draselný

KClO3

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Oxidující
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Hexakyanoželeznatan draselný

K4(Fe(CN)6)

- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Při zapálení gázy dochází k tepelnému rozkladu chlorečnanu draselného za vzniku kyslíku a chloridu draselného:

KClO4 → KCl + 2 O2

Ověření správného provedení
(výsledku)

Gáza hoří bleskovým plamenem.

Praktické souvislosti pokusu

Je vhodné předem předvést hoření čisté gázy. Hexakyanoželeznatan je do roztoku přidám pouze pro zvýšení efektu vzplanutí.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Zajistit řádné větrání laboratoře, avšak zamezit průvanu.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Zapalování gázy provádět výlučně tyčovým zapalovačem nebo dlouhou hořící špejlí. Při práci s kahanem musí být přívodní hadice k hořákům neporušená a musí být z jednoho kusu maximální délky 1,5 m.

Likvidace odpadů

Roztok sloužící k namočení gázy uložíme do uzavřené odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se používá chlorečnan draselný, který je vysoce reaktivní a má silné oxidační vlastnosti (může způsobit vznícení hořlavých materiálů). Proto je nezbytné pracovat pouze s malým množstvím této látky a v případě rozsypání prášku nebo úkapu roztoku této látky tento odpad ihned odstranit setřením mokrým hadrem. Při práci s plynovým kahanem je nutno dbát zvýšené opatrnosti – hrozí riziko popálení. Zahřívání kádinky nad plamenem nutno provádět pouze přes keramickou síťku. Postup zapalování plynového kahanu: • Uzavřít přívod vzduchu do kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Otevřít přívod plynu na pracovní místo. • Otevřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Chvíli vyčkat, až plyn vytlačí vzduch z hadice kahanu. • Zapálený konec tyčového zapalovače přiložit z boku k ústí kahanu. • Pomocí přívodu vzduchu seřídit požadovanou velikost a intenzitu plamene. Postup zhasnutí plamene: • Uzavřít přívod vzduchu na kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Uzavřít přívod plynu na pracovní místo. Prošlehne-li plamen dovnitř hořáku nebo dojde-li k pohlcení plamene, je třeba okamžitě uzavřít přívod plynu a hořák seřídit.

Zakázané činnosti

S ohledem na nebezpečnost pokusu a riziko vzniku požáru se nedoporučuje tento pokus provádět ve školním prostředí ani při zájmových činnostech. Pokus smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Je nutné dodržet ochranu přihlížejících osob - zástěnou nebo dostatečnou vzdáleností (min. 2 metry). Nedívat se přímo na hořící reakční směs – hrozí poškození zraku. Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Zamezit průniku použitých látek do životního prostředí (nesmí se dostat do kanalizace). Chlorečnan draselný nesmí přijít do styku s kyselinou šťavelovou - mohou se uvolňovat vysoce škodlivé sloučeniny chloru. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.