Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Hoření želatiny

Vhodná cílová skupina

- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

- Chemické prvky
- Chemické reakce
- Přírodní látky

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Významné riziko (!!)

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř
- Přívod plynu
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

- laboratorní stojan s držákem na zkumavku
- zkumavka
- miska s pískem
- kahan
- zapalovač

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Miska nebo kbelík s vodou
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

chlorečnan draselný, želatinový medvídek

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do zkumavky svisle upevněné v držáku na laboratorním stojanu vpravíme 2 až 3 cm vysoký sloupec chlorečnanu draselného. Zkumavku s chlorečnanem pozvolna zahříváme. Pozorujeme, že látka taje. Jakmile se v tavenině začnou vytvářet bublinky plynu, přestaneme zahřívat a do zkumavky vložíme želatinového medvídka.

Chemikálie

Oxid uhličitý

CO2
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Voda

H2O
Žádné nebezpečné vlastnosti

Chlorid draselný

KCl
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Chlorečnan draselný

KClO3

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Oxidující
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Želatinu tvoří bílkoviny získávané vyvářením hovězích a vepřových kůží a kostí. Hlavními produkty hoření těchto látek v kyslíku jsou oxid uhličitý a voda, při nedokonalém hoření se uvolňuje černý uhlík. Při zahřívání chlorečnanu draselného dochází k jeho rozkladu za vzniku plynného kyslíku a chloridu draselného, což vyjadřuje chemická rovnice :

2 KClO3 → 2 KCl + 3 O2

Ověření správného provedení
(výsledku)

Dochází k intenzivnímu hoření za vzniku oslnivého plamene.

Praktické souvislosti pokusu

Chlorečnan draselný (triviální název Bertholetova sůl) je vysoce reaktivní látka se silnými oxidačními účinky (dokonce je schopná hořet i pod vodou). Pro tyto své vlastnosti se používá v pyrotechnice, pro výrobu zápalek nebo chlorátových trhavin (směs KClO3 a organického paliva – například olej, dřevěná moučka apod.). V minulosti se používal také do směsí určených pro hubení plevelů (u nás prodávaný pod obchodním názvem Travex).

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Pracovat výlučně v digestoři – po vhození želatinového medvídka do zkumavky ihned stáhnout sklo.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Přívodní hadice k hořákům musí být neporušené a musí být z jednoho kusu maximální délky 1,5 m.

Likvidace odpadů

Obsah zkumavky po ukončení reakce uložíme do odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při práci s plynovým kahanem dbát zvýšené opatrnosti – riziko popálení. Postup zapalování plynového kahanu: • Uzavřít přívod vzduchu do kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Otevřít přívod plynu na pracovní místo. • Otevřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Chvíli vyčkat, až plyn vytlačí vzduch z hadice kahanu. • Zapálený konec tyčového zapalovače přiložit z boku k ústí kahanu. • Pomocí přívodu vzduchu seřídit požadovanou velikost a intenzitu plamene. Postup zhasnutí plamene: • Uzavřít přívod vzduchu na kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Uzavřít přívod plynu na pracovní místo. Prošlehne-li plamen dovnitř hořáku nebo dojde-li k pohlcení plamene, je třeba okamžitě uzavřít přívod plynu a hořák seřídit.

Zakázané činnosti

Chlorečnan draselný musí být při zahřívání čistý. Při zahřátí chlorečnanu draselného znečistěného organickou látkou může dojít k výbuchu! Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. V blízkosti zapáleného hořáku kahanu se nesmí vyskytovat hořlavé předměty. Hořící kahan nesmí být ponechán bez dozoru. Nepoužívat poškozené zkumavky nebo zkumavky nevhodné pro zahřívání (např. tlustostěnné vzorkovnice). Nedívat se přímo na hořící reakční směs – hrozí poškození zraku. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.