Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Hoření par ethanolu

Vhodná cílová skupina

- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Uhlovodíky a deriváty uhlovodíků

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)
- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Velmi vysoké riziko (!!!)

Časová náročnost

15 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

- 1 až 1,5 litrová plastová láhev (PET) s víčkem (nutno řádně označit štítkem!)
- nálevka
- špejle
- zapalovač

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Miska nebo kbelík s vodou
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

ethanol

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do plastové láhve nalijeme přibližně 50 ml ethanolu, uzavřeme zátkou a protřepeme. Láhev odzátkujeme, postavíme na desku stolu a k jejímu ústí přiložíme hořící špejli.

Chemikálie

Ethanol

C2H6O

- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Ethanol po iniciaci hořící špejlí intenzivně reaguje s kyslíkem ve vzduchu za vzniku oxidu uhličitého a vody. Při reakci se vyvíjí značné množství energie (světla a tepla). Reakci vyjadřuje chemická rovnice:

CH3CH2OH + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O

Ověření správného provedení
(výsledku)

Po přiložení hořící špejle k ústí láhve dochází k mírnému výbuchu směsi par ethanolu se vzduchem.

Praktické souvislosti pokusu

Ethanol je velmi dobré polární rozpouštědlo, a proto je přidáván do celé řady čistících přípravků (např. leštidlo Okena, zimní směs do ostřikovačů aut aj.). Ethanol je přítomný také v alkoholických nápojích (podle druhu nápoje až 80%!) nebo v léčebných či masážních tinkturách (např. francovka Alpa). Přirozenou cestou vzniká při kvašení ovoce, při kterém jsou rostlinné sacharidy přeměňovány na alkohol působením kvasinek. Jelikož se ale jedná o těkavou látku, snadno z kvasných nádob proniká do ovzduší. V kvasírnách nebo sklepích, kde jsou skladovány nádoby pro zrání destilátů nebo macerování bylin, tak hrozí vznik výbušné atmosféry. Etanol má velmi nízkou dolní mez výbušnosti (4,0 obj. %), což jej činí velmi nebezpečnou látkou. V uvedených prostorách, je proto nutné vyvarovat se používání otevřeného plamene nebo jiných zdrojů zapálení. Ke vzniku lokálních oblaků výbušných par ovšem může snadno docházet také při běžné manipulaci s ethanolem nebo s přípravky, které jej obsahují (např. při nalévání zimních směsí do nádržek ostřikovačů, používání čistících a odmašťovacích prostředků apod). V minulosti se stala řada nehod, při nichž došlo k zahoření par ethanolu a k těžkému popálení zasažených osob (zejména dětí). Podle platných právních předpisů nesmí s ethanolem pracovat děti a mladiství.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze malé množství ethanolu! Před zahájením práce je nezbytné zajistit vhodné hasební prostředky (práškový hasicí přístroj). Zajistit řádné větrání laboratoře, nicméně je nutné vyvarovat se vznik průvanu. S ethanolem manipulovat se zvýšenou opatrností a mimo dosah zdrojů zapálení. Při rozlití ethanolu je nutné louži ihned setřít mokrým bavlněným hadrem a ten odstranit mimo místo, kde je pokus prováděn (ideální uložit ve venkovním prostoru, aby uvolňované páry nevytvářely výbušnou směs).

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Pro zapálení par použít výlučně tyčový zapalovač anebo hořící špejli. Při zapalování je nutné dbát na to, aby ruka nebyla blízko ústí lahve – hrozí riziko popálení!

Likvidace odpadů

Při tomto pokusu nevznikají žádné odpady, které by bylo nutné separátně likvidovat.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se používá vysoce hořlavý ethanol, jehož páry jsou snadno zápalné a se vzduchem tvoří výbušné směsi. Při provádění pokusu je tedy nezbytná opatrnost a dbát na to, aby se v blízkosti nevyskytovaly žádné předměty, které by se mohly vznítit.

Zakázané činnosti

Jedná se o velmi nebezpečný pokus, při kterém může dojít k těžkému zranění nebo k požáru! V důsledku vznícení par ethanolu může dojít k těžkým popáleninám přihlížejících osob, zejména v oblasti obličeje, na hlavě a na rukou! Tento pokus není vhodný pro provádění ve školním prostředí ani při zájmových činnostech. Pokus smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Je nutné dodržet ochranu přihlížejících osob – zástěnou nebo dostatečnou vzdáleností (min. 2 metry). Zabránit kontaktu s ethanolem a nevdechovat jeho výpary. Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě. Zejména je zakázáno použít namísto plastové lahve láhev skleněnou anebo uzavřenou kovovou nádobu – při výbuchu hrozí riziko rozletu střepin.