Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vhodná cílová skupina

- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

Uhlovodíky a deriváty uhlovodíků

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Velmi vysoké riziko (!!!)

Časová náročnost

10 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř
- Přívod plynu
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

- skleněná vana s vodou
- hadice
- skleněná trubička
- zapalovač

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Obličejový štít
- Rukavice latexové (vrstva 0,6 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Hasicí přikrývka
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

zemní plyn, voda, saponát

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Vanu naplníme asi do 1/4 vodou a přidáme saponát (2 až 3 ml). Na vývod pro laboratorní kahan připojíme hadici, která má na druhém konci připojenu skleněnou trubičku. Trubičkou zavádíme do vany s roztokem saponátu zemní plyn. Jakmile je vana naplněna bublinami se zemním plynem, přívod plynu uzavřeme. K vaně přiblížíme plamen zapalovače. Plyn se s malým výbuchem vznítí a hoří svítivým plamenem.

Chemikálie

Methan (zemní plyn)

CH4

- Hořlavé a samozápalné
Bezpečnostní list

Oxid uhličitý

CO2
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Voda

H2O
Žádné nebezpečné vlastnosti

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Methan, který je základní složkou zemního plynu, ve směsi se vzduchem hoří (v určitém poměru se vzduchem vytváří výbušnou směs). Při hoření reaguje methan s kyslíkem, vzniká voda a oxid uhličitý.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Po zavedení methanu do vany s vodou a saponátem se vytvoří bubliny. Po přiblížení plamenu k bublinám se plyn s malým výbuchem vznítí a hoří svítivým plamenem.

Praktické souvislosti pokusu

Methan je základní složkou zemního plynu.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Po zapálení mýdlových bublin obsahujících methan ihned stáhnout sklo digestoře. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Pro zapálení mýdlových bublin použít výlučně tyčový zapalovač.

Likvidace odpadů

Vodu se saponátem vylijeme do výlevky.

Práce s hořlavinami a plyny

Methan (zemní plyn) je vysoce hořlavá plynná látka vytvářející se vzduchem výbušné směsi – přívod plynu je nutno vypnout ještě před vytažením trubičky z nádoby s mýdlovým roztokem. Probubláním vytvořit jen malé množství mýdlových bublin obsahujících methan, aby po jejich zapálení nedošlo k prošlehnutí plamene do odtahu digestoře – nebezpečí požáru. V digestoři smí být pouze nádoba s mýdlovým roztokem – žádné další hořlavé látky se zde nesmí nacházet. Před zapálením mýdlových bublin nutno ustoupit stranou a iniciaci provádět nataženou rukou.

Zakázané činnosti

Nenaklánět se nad nádobu s mýdlovými bublinami obsahujícími methan – nebezpečí popálení v obličeji. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.