Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Hoření fosforu v kyslíku

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci gymnázií

Tematické celky

- Chemické prvky
- Chemické reakce
- Oxidy, peroxidy

Druh pokusu

- Demonstrační

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Velmi vysoké riziko (!!!)

Časová náročnost

15 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř
- Přívod plynu

Laboratorní pomůcky a přístroje

- Skleněná baňka
- Železná lžička (může být provlečena korkovým nebo gumovým uzávěrem baňky)
- Laboratorní kahan

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Miska nebo kbelík s vodou
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

červený fosfor, kyslík, lakmus

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Na železné spalovací lžičce zahřejeme fosfor a necháme ho vzplanout. Poté vložíme hořící fosfor do skleněné baňky s kyslíkem a vodou s několika kapkami lakmusu. Hořící fosfor po vložení do baňky s kyslíkem hoří velmi intenzivně za vzniku oxidu fosforečného (bílé dýmy), který reaguje s vodou za vzniku kyseliny fosforečné (to dokazuje změna zabarvení lakmusu).

Chemikálie

Lakmus

C28H24N2O7
- Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Kyslík

O2

- Oxidující
Bezpečnostní list

Voda

H2O
Žádné nebezpečné vlastnosti

Fosfor (červený)

P

- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Oxid fosforečný

P2O5

- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Fosfor reaguje s kyslíkem za vzniku oxidu fosforečného:

P4 + 5 O2 → 2 P2O5.

Ten reaguje s vodou za vzniku kyseliny fosforečné:

P2O5 + 3 H2O → 2 H3PO4

Lakmus svým červeným zbarvením indikuje kyselé prostředí.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Zahřívaný fosfor vzplane a po vložení do baňky s kyslíkem dojde k velmi intenzivnímu hoření oslňujícím plamenem a reakci produktu hoření s vodou, identifikovaném zčervenáním lakmusu v reakční směsi.

Praktické souvislosti pokusu

Fosfor je nekovový chemický prvek, který hraje důležitou roli ve stavbě živých organismů. Často se vyskytuje také v anorganických sloučeninách v zemské kůře (např. fosfáty). Je známo velké množství jeho alotropních modifikací, nejznámějšími jsou bílý a červený fosfor.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství fosforu.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Přívodní hadice k hořákům musí být neporušené a musí být z jednoho kusu maximální délky 1,5 m.

Likvidace odpadů

Vzniklou kyselinu fosforečnou, dostatečně zředěnou vodou, můžeme vylít do výlevky.

Práce s hořlavinami a plyny

Fosfor je hořlavá tuhá látka. Při práci s plynovým kahanem dbát zvýšené opatrnosti – riziko popálení. Postup zapalování plynového kahanu: • Uzavřít přívod vzduchu do kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Otevřít přívod plynu na pracovní místo. • Otevřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Chvíli vyčkat, až plyn vytlačí vzduch z hadice kahanu. • Zapálený konec tyčkového zapalovače přiložit z boku k ústí kahanu. • Pomocí přívodu vzduchu seřídit požadovanou velikost a intenzitu plamene. Postup zhasnutí plamene: • Uzavřít přívod vzduchu na kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Uzavřít přívod plynu na pracovní místo.

Zakázané činnosti

Zapálený hořák kahanu nenechávat hořet bez dozoru. Prošlehne-li plamen dovnitř hořáku nebo dojde-li k pohlcení plamene, je třeba okamžitě uzavřít přívod plynu a hořák seřídit. Pro hašení nepoužívat sněhový hasicí přístroj (CO2). Při termickém rozkladu fosforu mohou vznikat nebezpečné hořlavé plyny, oxidy fosforu nebo fosfinů. S fosforem manipulovat opatrně, vyvarovat se nárazů a tření – nebezpečí výbuchu prachu uvnitř prachovnice. Fosfor se nesmí se dostat do kanalizace. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.