Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

- Chemické reakce
- Uhlovodíky a deriváty uhlovodíků

Druh pokusu

- Demonstrační
- Žákovský

Možná nebezpečí

- Popálení (teplo / chlad)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zvýšené riziko (!)

Časová náročnost

15 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Přívod plynu
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

- spalovací lžička
- kahan
- pinzeta nebo chemické kleště
- zapalovač

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice latexové (vrstva 0,6 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Miska nebo kbelík s vodou
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

2 kostky potravinového cukru, popel z cigarety

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Pinzetou (nebo chemickými kleštěmi) přiložíme kostku cukru k okraji plamene kahanu. Cukr se taví, hnědne, ale nehoří. Na druhou kostku cukru naneseme slabou vrstvu popela z cigaret a opět přiložíme k plameni kahanu. Po zahřátí cukr začne hořet malým namodralým plamenem.

Chemikálie

Sacharosa

C12H22O11
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Popel z cigaret je katalyzátorem hoření cukru (sacharosy). Při dokonalém hoření cukru vzniká oxid uhličitý a voda, při nedokonalém hoření se uvolňuje uhlík. Popel z cigaret je ukázkou působení katalyzátorů, kdy složení katalyzátoru je stejné po reakci jako před reakcí. Popel je sám produktem hoření a proto již hořet nemůže. Katalyzátorem v popelu jsou ionty kovů (např. železa).

Ověření správného provedení
(výsledku)

Po zahřátí začne cukr posypaný popelem hořet malým namodralým plamenem.

Praktické souvislosti pokusu

Popel z cigaret lze nahradit mletou skořicí (skořice nejdříve shoří a potom je její popel katalyzátorem).

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Zajistit řádné větrání laboratoře. Je nutné dbát na to, aby roztavený cukr neukápl do hořícího kahanu.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Přívodní hadice k hořákům musí být neporušené a musí být z jednoho kusu maximální délky 1,5 m.

Likvidace odpadů

Zbytky látek z pokusu po vychladnutí zlikvidujeme spolu s komunálním odpadem.

Práce s hořlavinami a plyny

Při práci s plynovým kahanem dbát zvýšené opatrnosti – riziko popálení. Postup zapalování plynového kahanu: • Uzavřít přívod vzduchu do kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Otevřít přívod plynu na pracovní místo. • Otevřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Chvíli vyčkat, až plyn vytlačí vzduch z hadice kahanu. • Zapálený konec tyčového zapalovače přiložit z boku k ústí kahanu. • Pomocí přívodu vzduchu seřídit požadovanou velikost a intenzitu plamene. Postup zhasnutí plamene: • Uzavřít přívod vzduchu na kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Uzavřít přívod plynu na pracovní místo. Prošlehne-li plamen dovnitř hořáku nebo dojde-li k pohlcení plamene, je třeba okamžitě uzavřít přívod plynu a hořák seřídit.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Zapálený hořák kahanu nenechávat hořet bez dozoru. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.