Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Hašení hořícího hořčíku oxidem uhličitým

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

- Chemické prvky
- Oxidy, peroxidy

Druh pokusu

Demonstrační

Možná nebezpečí

- Popálení (teplo / chlad)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Významné riziko (!!)

Časová náročnost

15 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl

Laboratorní pomůcky a přístroje

- varná baňka s rovným dnem (1000 ml)
- hodinové sklo k zakrytí baňky
- kahan
- chemické kleště
- zapalovač
- špejle

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Hasicí přikrývka
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

oxid uhličitý, hořčík (páska)

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Ke dnu baňky trubičkou zavádíme oxid uhličitý z Kippova přístroje tak dlouho, až se baňka naplní. Že je baňka plynem naplněna se přesvědčíme hořící špejlí, která po vložení do ústí baňky zhasne. Baňku zakryjeme hodinovým sklem. Jeden konec hořčíkové pásky uchopíme do chemických kleští a druhý konec vložíme do plamene kahanu. Jakmile začne hořčík hořet, vložíme ho do baňky s oxidem uhličitým.

Chemikálie

Hořčík

Mg

- Hořlavé a samozápalné
Bezpečnostní list

Oxid uhličitý

CO2
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Oxid hořečnatý

MgO
Žádné nebezpečné vlastnosti
Bezpečnostní list

Uhlík

C

- Hořlavé a samozápalné
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Při teplotě plamene reaguje hořčík s oxidem uhličitým, vzniká bílý oxid hořečnatý a uhlík (saze):

2 Mg + CO2 → 2 MgO + C

Ověření správného provedení
(výsledku)

Hořčík hoří i v oxidu uhličitém, vzniká bílý prášek a černá látka.

Praktické souvislosti pokusu

Kovový hořčík se využívá na přípravu tzv. bleskového prášku. Jedná se o pyrotechnickou směs emitující oslnivé světlo, která se používá při divadelních efektech, ohňostrojích a v minulosti se používal také pro záblesky pro účely fotografování.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Použít pouze nezbytně nutné množství kovového hořčíku. Hořčíkovou pásku uchopovat kovovými kleštěmi. Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Jedná se o jednoduchý pokus bez nutnosti dalších pokynů pro použití pomůckového vybavení.

Likvidace odpadů

Vzniklý oxid hořečnatý a saze likvidujeme spolu s tuhým komunálním odpadem.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se používá hořčík, který je hořlavý. Pro jeho zapálení je nutné použít tyčový zapalovač nebo hořící kahan.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Zamezit styku hořčíku s vodou (včetně hašení požáru) – dochází k uvolňování hořlavých plynů. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.