Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Galvanický článek z ovoce

Vhodná cílová skupina

- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

- Chemické prvky
- Chemické reakce

Druh pokusu

- Demonstrační
- Žákovský
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zanedbatelné riziko

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Stabilní pracovní stůl

Laboratorní pomůcky a přístroje

- citlivý voltmetr
- 2 vodiče se svorkami k připojení elektrod

Ochranné pomůcky

Nejsou potřeba žádné ochranné pomůcky

Havarijní a sanační prostředky

- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

měděný a zinkový plech o velikosti asi 1 x 6 cm, citron, jablko

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do poloviny citronu asi 1 cm vedle sebe zatlačíme měděný a zinkový plech. Ke kovům svorkami s vodiči připojíme voltmetr. Pokus opakujeme, ale místo citronu použijeme jablko.

Chemikálie

Nejsou potřeba žádné chemikálie

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Ve slabě kyselém prostředí (kyselina citronová v citronu, kyselina jablečná v jablku) se na rozhraní kov/roztok vytváří potenciál, který je u každého kovu jiný. Rozdíl potenciálů u takto vytvořených elektrod tvoří elektrické napětí galvanického článku.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Při pokusu s citronem i s jablkem voltmetr ukazuje určité napětí, což dokazuje vznik galvanického článku.

Praktické souvislosti pokusu

Při pokusech můžeme pozorovat kladnou nebo zápornou hodnotu elektrického napětí. O tom rozhoduje připojení elektrod k měřícímu přístroji, tj. připojení kladné a záporné elektrody vzniklého článku. Je vhodné to ukázat přepólováním. Můžeme ověřit, zda pokus úspěšně proběhne i s jiným ovocem nebo zeleninou.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Jedná se o jednoduchý pokus bez nutnosti dalších pokynů pro použití pomůckového vybavení.

Likvidace odpadů

Použité kovy omyjeme a uchováme pro další využití. Ovoce nekonzumujeme, likvidujeme s běžným komunálním odpadem.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.