Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Galvanický článek v květináči

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

- Chemické prvky
- Chemické reakce

Druh pokusu

- Demonstrační
- Žákovský
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zanedbatelné riziko

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Stabilní pracovní stůl

Laboratorní pomůcky a přístroje

- citlivý voltmetr
- 2 vodiče se svorkami k připojení elektrod
- květináč se zeminou

Ochranné pomůcky

Nejsou potřeba žádné ochranné pomůcky

Havarijní a sanační prostředky

- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

měděný a zinkový plech asi 1 x 6 cm

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Zeminu v květináči zvlhčíme vodou. Do zeminy asi 1 cm vedle sebe zasuneme měděný a zinkový plech. K plechům připojíme svorkami vodiče a jejich druhé konce připojíme k voltmetru.

Chemikálie

Nejsou potřeba žádné chemikálie

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Za přítomnosti vodných roztoků solí v zemině se na rozhraní kov/roztok vytváří potenciál, který je u každého kovu jiný. Rozdíl potenciálů takto vytvořených elektrod tvoří elektrické napětí galvanického článku.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Po připojení kovů k přístroji vykazuje voltmetr určité elektrické napětí.

Praktické souvislosti pokusu

Zlepšení podmínek pro vznik galvanického článku můžeme dosáhnout tím, že zeminu nezvlhčíme pouze vodou, ale 1% roztokem chloridu sodného.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Jedná se o jednoduchý pokus bez nutnosti dalších pokynů pro použití pomůckového vybavení.

Likvidace odpadů

Všechny použité materiály uschováme k dalšímu využití.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.