Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Exotermická reakce

Vhodná cílová skupina

- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Chemické reakce

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)
- Poleptání / potřísnění
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Velmi vysoké riziko (!!!)

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Digestoř
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

- trojnožka
- keramická síťka
- špejle
- zapalovač
- třecí miska s tloučkem
- laboratorní lžička

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Obličejový štít
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Miska nebo kbelík s vodou
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

manganistan draselný, hliník (prach), síra

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Na keramickou síťku uloženou na trojnožce nasypeme rozetřenou směs manganistanu draselného (1 g), práškového hliníku (3 g) a síry (0,5 g). Směs zapálíme hořící špejlí.

Chemikálie

Hliník (prach)

Al

- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Síra

S

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Manganistan draselný

KMNO4

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Oxidující
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Tepelným rozkladem manganistanu draselného vzniká kyslík, který reaguje s hliníkem za vzniku oxidu hlinitého a se sírou za vzniku oxidu siřičitého. Reakci je nutné iniciovat dodáním energie plamenem hořící špejle.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Po přiblížení plamene hořící špejle dochází k prudké reakci za vývoje světla a tepla.

Praktické souvislosti pokusu

Experiment může být motivací při výuce tématu exotermické a endotermické reakce. Hoření hliníku a síry jsou reakce exotermické. Rozklad manganistanu draselného je reakce endotermická.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství jednotlivých látek. Se sírou manipulovat se zvýšenou opatrností a mimo dosah zdrojů zapálení. Veškeré pracovní operace nutno provádět za použití ochranných pracovních prostředků pro ochranu očí, obličeje a rukou. Zabránit kontaktu s KMnO4. Zabránit úniku do životního prostředí. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Pro zapálení reakční směsi nutno použít dlouhou hořící špejli, aby nedošlo k zasažení rukou odletujícími žhavými částicemi.

Likvidace odpadů

Směs po zreagování a vychladnutí uložíme do uzavřené odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se používají vysoce hořlavé látky – síra a hliníkový prach. Při přípravě reakční směsi práci je nutné pracovat tak, aby nedošlo k rozvíření prachových částic, nebo k jejich iniciaci. Reakce probíhá velmi bouřlivě a dochází k rozletu žhavých částic. V blízkosti reakční směsi se proto nesmí vyskytovat žádné hořlavé předměty. Před zahájením práce je nezbytné zajistit vhodné hasební prostředky (práškový hasicí přístroj).

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Zamezit kontaktu použitých látek s kůží a očima, nevdechovat jejich výpary ani produkty hoření (kouř). Nedívat se přímo na hořící reakční směs – hrozí poškození zraku. S ohledem na nebezpečnost pokusu a riziko vzniku požáru se nedoporučuje tento pokus provádět ve školním prostředí ani při zájmových činnostech. Pokus smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Je nutné dodržet ochranu přihlížejících osob - zástěnou nebo dostatečnou vzdáleností (min. 2 metry). Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.