Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Elektrolýza roztoku jodidu zinečnatého

Vhodná cílová skupina

- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

- Chemické prvky
- Chemické reakce

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění
- Úraz elektřinou

Míra rizika ohrožení zdraví

Zanedbatelné riziko

Časová náročnost

25 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- U-trubice s bočními vývody,
- laboratorní stojan s držákem,
- 2 uhlíkové elektrody v zátce, která umožňuje jejich upevnění v U-trubici
- 2 vodiče se svorkami k připojení elektrod
- zdroj stejnosměrného proudu o napětí 12 V

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

roztok jodidu zinečnatého získaný smísením roztoku síranu zinečnatého o koncentraci 1 mol/dm3 a roztoku jodidu draselného o stejné koncentraci v poměru objemů 1 : 2, 1% roztok škrobu

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

U-trubici upevníme držákem na laboratorní stojan a asi do 2/3 ji naplníme připraveným roztokem jodidu zinečnatého. Do ramen trubice vložíme elektrody se zátkami a upevníme je. K elektrodám připojíme zdroj stejnosměrného elektrického proudu o napětí 12 V. Po 3 – 5 minutách zdroj odpojíme, kladnou elektrodu vyjmeme a do roztoku na její místo nalijeme roztok škrobu.

Chemikálie

Jodid draselný

KI

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
Bezpečnostní list

Síran zinečnatý

ZnSO4

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
- Žíravé a korozivní
- Nebezpečné pro životní prostředí
Bezpečnostní list

Jod

I2

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Nebezpečné pro životní prostředí
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Při elektrolýze roztoku jodidu zinečnatého vzniká zinek a jod:

ZnI2 → Zn + I2

Na katodě (-) dochází k redukci zinečnatých kationtů na zinek a na anodě (+) dochází k oxidaci jodidových aniontů na jod:

Zn2+ + 2 e- → Zn
2 I- – 2 e- → I2

Ověření správného provedení
(výsledku)

V prostoru kladné elektrody při elektrolýze vzniká hnědý roztok jodu, který zbarvuje škrob modře. Na záporné elektrodě se vylučuje vrstvička kovového zinku.

Praktické souvislosti pokusu

Elektrolýza roztoků nebo tavenin solí se průmyslově využívá k výrobě kovů.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Použitou aparaturu je nutné sestavit pouze z kompatibilních částí. Při sestavování aparatury, zejména nasouvání zátek do konců skleněné U-trubice, je nutné pracovat opatrně, aby nedošlo k prasknutí a pořezání. Dbát na dodržení zásad bezpečné práce s elektrickým zařízením, zejména používat pouze bezzávadný adaptér a vodiče, vyvarovat se kontaktu elektrického zařízení s vodou, neuchopovat elektrické zařízení mokrýma rukama apod.

Likvidace odpadů

Obsah U-trubice uložíme do uzavřené odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.