Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Elektrolýza roztoku chloridu měďnatého

Vhodná cílová skupina

- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

- Chemické prvky
- Chemické reakce

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění
- Úraz elektřinou

Míra rizika ohrožení zdraví

Mírné riziko

Časová náročnost

25 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- U-trubice s bočními vývody,
- laboratorní stojan s držákem,
- 2 uhlíkové elektrody v zátce, která umožňuje jejich upevnění v U-trubici
- 2 vodiče se svorkami k připojení elektrod
- zdroj stejnosměrného proudu o napětí 12 V

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

10% roztok chloridu měďnatého, jodido-škrobový indikátorový papírek

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do držáku na laboratorním stojanu upevníme U-trubici a naplníme ji asi do 2/3 roztokem chloridu měďnatého. Do ramen U-trubice zasuneme elektrody a zátkami je upevníme. K elektrodám připojíme zdroj elektrického napětí 12 V. Po 5 až 10 minutách zdroj elektrického napětí odpojíme. Nad prostorem, kde je umístěna kladná elektroda, přidržíme vlhký jodidoškrobový papírek. Zápornou elektrodu z trubice vyjmeme a pozorujeme její povrch.

Chemikálie

Chlorid měďnatý

CuCl2

¨ - Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Chlor

Cl2

- Vysoce toxické
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Oxidující
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Voda

H2O
Žádné nebezpečné vlastnosti

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Při elektrolýze vodného roztoku chloridu měďnatého vzniká měď a chlor:

CuCl2 → Cu + Cl2

Na záporné elektrodě se měďnaté kationty redukují na měď a na kladné elektrodě se chloridové anionty oxidují na chlor:

Cu2+ + 2 e- → Cu
2 Cl- – 2 e- → Cl2

Ověření správného provedení
(výsledku)

Na kladné elektrodě se vylučuje plynný chlor, který reaguje s jodidem na indikátorovém papírku, vzniká jod, vznik jodu dokazuje zmodrání škrobu. Na záporné elektrodě se vylučuje měď.

Praktické souvislosti pokusu

Elektrolýza roztoků nebo tavenin solí se průmyslově využívá k výrobě kovů.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Při tomto pokusu vzniká v malém množství vysoce toxický chlor. Doporučujeme pracovat v digestoři. Je nezbytné zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Použitou aparaturu je nutné sestavit pouze z kompatibilních částí. Při sestavování aparatury, zejména nasouvání zátek do konců skleněné U-trubice, je nutné pracovat opatrně, aby nedošlo k prasknutí a pořezání Dbát na dodržení zásad bezpečné práce s elektrickým zařízením, zejména používat pouze bezzávadný adaptér a vodiče, vyvarovat se kontaktu elektrického zařízení s vodou, neuchopovat elektrické zařízení mokrýma rukama apod.

Likvidace odpadů

Obsah U-trubice uložíme do uzavřené odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. Zabránit kontaktu s plynným chlorem, zejména jej nevdechovat. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.