Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Důkaz přítomnosti ethanolu v alkoholickém nápoji

Vhodná cílová skupina

- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
-Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Chemické látky a směsi

Druh pokusu

Demonstrační
Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Významné riziko (!!)

Časová náročnost

25 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Přívod plynu
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

- laboratorní stojan
- keramická síťka
- varný kruh
- varná baňka s rovným dnem (1000 ml)
- zpětný vzdušný chladič
- držáky na baňku a na chladič
- varné kamínky
- špejle
- zapalovač

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

Alkoholický nápoj s nízkým obsahem alkoholu (např. víno).

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Na laboratorní stojan upevníme varný kruh a na něj položíme keramickou síťku. Na síťku postavíme a do držáku na stojanu upevníme varnou baňku naplněnou asi do 2/3 červeným vínem, přidáme varné kamínky. Na baňku nasadíme a na stojan upevníme zpětný vzdušný chladič. Plamenem kahanu pozvolna zahříváme keramickou síťku připravené aparatury. Pozorujeme, že při mírném varu směsi se uvolňují páry, které v chladiči kondenzují jako bezbarvá kapalina a stékají zpět do baňky. Přebytečné páry unikající na konci chladiče zapálíme hořící špejlí. Páry hoří namodralým, téměř bezbarvým plamenem.

Chemikálie

Ethanol

C2H6O

- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Při zahřátí vína (zjednodušeně směs vody a ethanolu) na teplotu varu směs začne vřít. Uvolněné páry ethanolu a vody stoupají do chladiče, kde se postupně oddělují, část par kondenzuje a stéká zpět (probíhá destilace). U ústí chladiče unikají páry bohatší na těkavější složku - ethanol. Při hoření par ethanolu se vzdušným kyslíkem vzniká voda a oxid uhličitý.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Ze směsi se při zahřívání uvolňují páry a kondenzují na stěnách chladiče a baňky. Páry, které nezkondenzovaly, unikají z chladiče. Po jejich zapálení hoří namodralým plamenem.

Praktické souvislosti pokusu

K oddělování složek kapalných směsí s různou teplotou varu se používá destilace. Využívá se při přípravě destilátů a v řadě dalších technologií, např. při zpracování ropy.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Před zahájením chemického pokusu zkontrolovat sestavenou aparaturu. Zvláštní pozornost je nutné věnovat prasklinám a rýhám ve skle. Vznikající páry jsou snadno zápalné (ethanol). Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Použitou aparaturu je nutné sestavit pouze z kompatibilních částí. Při sestavování aparatur je nutné pracovat zvlášť opatrně – hrozí prasknutí a pořezání. Skleněné trubičky nutno uchopovat přes hadřík a spoje nejprve lehce natřít tukem. Přívodní hadice k hořákům musí být neporušené a musí být z jednoho kusu maximální délky 1,5 m. Pro práci ve školním prostředí se místo plynového kahanu doporučuje použít topné hnízdo.

Likvidace odpadů

Zbytky vína po vychladnutí a odstranění varných kamínků vylijeme do výlevky.

Práce s hořlavinami a plyny

Zahřívání baňky nad plamenem nutno provádět pouze přes keramickou síťku. V baňce musí být vloženy varné kamínky. Pro práci ve školním prostředí se místo plynového kahanu doporučuje použít topné hnízdo. Při práci s plynovým kahanem dbát zvýšené opatrnosti – riziko popálení. Postup zapalování plynového kahanu: • Uzavřít přívod vzduchu do kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Otevřít přívod plynu na pracovní místo. • Otevřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Chvíli vyčkat, až plyn vytlačí vzduch z hadice kahanu. • Zapálený konec tyčového zapalovače přiložit z boku k ústí kahanu. • Pomocí přívodu vzduchu seřídit požadovanou velikost a intenzitu plamene. Postup zhasnutí plamene: • Uzavřít přívod vzduchu na kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Uzavřít přívod plynu na pracovní místo. Prošlehne-li plamen dovnitř hořáku nebo dojde-li k pohlcení plamene, je třeba okamžitě uzavřít přívod plynu a hořák seřídit.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. V blízkosti zapáleného hořáku kahanu se nesmí vyskytovat hořlavé předměty. Hořící kahan nesmí být ponechán bez dozoru. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.