Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Důkaz oxidu uhličitého a vodní páry ve vydechovaném vzduchu

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Oxidy, peroxidy

Druh pokusu

- Demonstrační
- Žákovský
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Poleptání / potřísnění
- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Mírné riziko

Časová náročnost

10 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Stabilní pracovní stůl
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- 2 promývací baňky
- spojovací hadičky

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

vápenná voda

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Do jedné promývací baňky nalijeme vápennou vodu (asi 3 cm vysoký sloupec) a projíme ji s druhou promývací baňkou. K druhé promývací baňce připojíme asi 20 cm dlouhou hadičku. Do hadičky pozvolna vydechujeme vzduch a pozorujeme změny v obou promývacích baňkách.

Chemikálie

Hydroxid vápenatý

Ca(OH)2

- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Oxid uhličitý a voda jsou konečnými produkty látkové přeměny potravy v lidském těle. Reakcí oxidu uhličitého z vydechovaného vzduchu s vápennou vodou (hydroxidem vápenatým) vzniká bílá sraženina uhličitanu vápenatého. Děj vyjadřuje chemická rovnice:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Ověření správného provedení
(výsledku)

Vápenná voda v druhé promývací baňce se zavedením vydechovaného vzduchu kalí a vzniká bílá sraženina. Stěny první promývací baňky se orosí kondenzovanými vodními parami.

Praktické souvislosti pokusu

Při poskytování první pomoci člověku v bezvědomí lze přiložením zrcátka k jeho ústům, orosením zrcátka zjistit, že člověk ještě žije.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství vápenné vody.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Jedná se o jednoduchý pokus bez nutnosti dalších pokynů pro použití pomůckového vybavení.

Likvidace odpadů

Obsah promývačky po zředění vylijeme do výlevky.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Vápennou vodu nutno připravit z hydroxidu vápenatého a nikoli z oxidu vápenatého! Tento pokus lze provést jako žákovský pouze v případě, že bude zamezeno možnému nasátí vápenné vody trubičkou, tj. pakliže budou použity dvě promývací baňky spojené hadičkami za sebou.
Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.