Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Důkaz halogenu vázaného v organické sloučenině

Vhodná cílová skupina

- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií

Tematické celky

Uhlovodíky a deriváty uhlovodíků

Druh pokusu

Demonstrační

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)
- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zvýšené riziko (!)

Časová náročnost

10 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Přívod plynu
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

- zkumavka
- kahan
- zapalovač
- měděný drát

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

dichlormethan, měděný drát

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Připravíme zkumavku se zátkou, kterou prochází měděný drát. Jeden konec drátu vyčnívá asi 1 cm nad zátku druhý konec je stočený do spirály, která zasahuje téměř ke dnu zkumavky. Do zkumavky nalijeme 2 až 3 cm vysoký sloupec dichlormethanu a zazátkujeme. Měděný drát a zátku vyjmeme ze zkumavky a spirálu ovlhčenou dichlormethanem vložíme do plamene kahanu.

Chemikálie

Dichlormethan

CH2Cl2

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
Bezpečnostní list

Chlorid měďnatý

CuCl2

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Dichlormethan se v plameni rozkládá a chlor vytváří s mědí chlorid měďnatý, který zbarvuje plamen zeleně.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Po vložení měděné spirály ovlhčené dichlormethanem do plamene kahanu pozorujeme zelené zbarvení plamene.

Praktické souvislosti pokusu

Důkaz halogenu v organické sloučenině je znám pod názvem Beilsteinova zkouška. Na základě nejnovějších poznatků se má za to, že při zahřívání halogenderivátů v plameni může docházet ke vzniku vysoce toxických látek. Proto je nezbytné při tomto pokusu aplikovat princip předběžné opatrnosti.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství dichlormethanu. Při odlévání dichlormethanu ze zásobní lahve musí být nádoby umístěny tak, aby nedošlo k jejich převrhnutí nebo rozbití.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Přívodní hadice k hořákům musí být neporušené a musí být z jednoho kusu maximální délky 1,5 m.

Likvidace odpadů

Dichlormethan ze zkumavky uchováme v uzavřené nádobě s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při práci s plynovým kahanem dbát zvýšené opatrnosti – riziko popálení. Postup zapalování plynového kahanu: • Uzavřít přívod vzduchu do kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Otevřít přívod plynu na pracovní místo. • Otevřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Chvíli vyčkat, až plyn vytlačí vzduch z hadice kahanu. • Zapálený konec tyčového zapalovače přiložit z boku k ústí kahanu. • Pomocí přívodu vzduchu seřídit požadovanou velikost a intenzitu plamene. Postup zhasnutí plamene: • Uzavřít přívod vzduchu na kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Uzavřít přívod plynu na pracovní místo.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Zamezit kontaktu dichlormethanu s kůží a očima, nevdechovat jeho výpary. Neponechávat zásobní lahev s dichlormethanem otevřenou. Zamezit průniku dichlormethanu do životního prostředí (nesmí se dostat do kanalizace). Zapálený hořák kahanu nenechávat hořet bez dozoru. Prošlehne-li plamen dovnitř hořáku nebo dojde-li k pohlcení plamene, je třeba okamžitě uzavřít přívod plynu a hořák seřídit. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.