Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vhodná cílová skupina

- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Přírodní látky

Druh pokusu

- Demonstrační
- Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Popálení (teplo / chlad)
- Poleptání / potřísnění
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Významné riziko (!!)

Časová náročnost

20 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Digestoř
- Přívod plynu
- Nehořlavá podložka

Laboratorní pomůcky a přístroje

- zkumavka
- držák na zkumavku
- kahan (popř. vodní lázeň)
- zapalovač

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

roztok bílkoviny (roztok vaječného bílku v 0,9% roztoku chloridu sodného), koncentrovaná kyselina dusičná, koncentrovaný roztok amoniaku

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

K roztoku bílkoviny ve zkumavce (2 až 3 cm vysoký sloupec) přikapáváme koncentrovanou kyselinu dusičnou (1 ml). Ve zkumavce vzniká bílá sraženina. Směs zahřejeme v plamenu kahanu (popř. hřejeme na vodní lázni), přidáme 10 až 15 kapek koncentrovaného roztoku amoniaku a opět zahřejeme. Vzniká žlutá sraženina.

Chemikálie

Kyselina dusičná 65%

HNO3

- Žíravé a korozivní
- Oxidující
Bezpečnostní list

Amoniak (vodný roztok)

NH3 + aq

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Působením kyselin dochází ke srážení bílkovin. Po přidání kyseliny dusičné do roztoku bílkoviny vzniká bílá sraženina, která po zahřátí zežloutne. Přidáním amoniaku dojde ke zvýraznění barvy sraženiny. Vznik žluté sraženiny při reakci aromatických aminokyselin s kyselinou dusičnou se nazývá xantoproteinová reakce. Žlutá barva sraženiny je dána barvou produktu probíhající reakce (nitrace – elektrofilní substituce kyseliny dusičné na aromatické jádro).

Ověření správného provedení
(výsledku)

Vznik barevných sraženin.

Praktické souvislosti pokusu

Xantoproteinová reakce (xanthos z řečtiny žlutý) se používá k laboratornímu důkazu aromatických aminokyselin.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Zabránit kontaktu s použitými chemikáliemi, nevdechovat výpary. Zabránit úniku do životního prostředí. Zajistit řádné větrání laboratoře. Lahev obsahující kyselinu dusičnou se musí přemísťovat uzavřená. Při odlévání nebo přelévání kyseliny dusičné musí být nádoby umístěny tak, aby nedošlo k jejich převrhnutí nebo rozbití. Přelévání nutno provádět v digestoři nebo na dobře větraném místě. Rozlitou kyselinu je nutné ihned spláchnout vodou, popřípadě neutralizovat práškovou sodou a opět spláchnout vodou. Veškeré operace s žíravinami a čpavkovou vodou se musí provádět za použití ochranných pracovních prostředků pro ochranu očí, obličeje a rukou.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Pro bezpečnější manipulaci je vhodné zkumavku při přidávání HNO3 a NH3 odkládat do stojanu. Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Přívodní hadice k hořákům musí být neporušené a musí být z jednoho kusu maximální délky 1,5 m.

Likvidace odpadů

Směs ze zkumavky uložíme do uzavřené odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při práci s plynovým kahanem dbát zvýšené opatrnosti – riziko popálení. Postup zapalování plynového kahanu: • Uzavřít přívod vzduchu do kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Otevřít přívod plynu na pracovní místo. • Otevřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Chvíli vyčkat, až plyn vytlačí vzduch z hadice kahanu. • Zapálený konec tyčového zapalovače přiložit z boku k ústí kahanu. • Pomocí přívodu vzduchu seřídit požadovanou velikost a intenzitu plamene. Postup zhasnutí plamene: • Uzavřít přívod vzduchu na kahanu. • Uzavřít šroub přívodu plynu na kahanu. • Uzavřít přívod plynu na pracovní místo. Zapálený hořák kahanu nenechávat hořet bez dozoru. Prošlehne-li plamen dovnitř hořáku nebo dojde-li k pohlcení plamene, je třeba okamžitě uzavřít přívod plynu a hořák seřídit.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. V blízkosti zapáleného hořáku kahanu se nesmí vyskytovat hořlavé předměty. Hořící kahan nesmí být ponechán bez dozoru. Nepoužívat poškozené zkumavky nebo zkumavky nevhodné pro zahřívání (např. tlustostěnné vzorkovnice). Nenaklánět se nad reakční směs – z kyseliny dusičné i čpavkové vody se mohou odpařovat silně leptavé páry. Zabránit kontaktu kyseliny dusičné s vodou – voda se nesmí dostat do kyseliny (prudká reakce). Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.