Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Chromatografie na papíře

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Chemické látky a směsi

Druh pokusu

- Demonstrační
- Žákovský

Možná nebezpečí

- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zanedbatelné riziko

Časová náročnost

15 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Stabilní pracovní stůl

Laboratorní pomůcky a přístroje

- kádinka (250 – 300 ml)
- špejle
- 2 kancelářské svorky
- filtrační papír
- nůžky

Ochranné pomůcky

Nejsou potřeba žádné ochranné pomůcky

Havarijní a sanační prostředky

- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

černý a hnědý fix rozpustný ve vodě

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Z filtračního papíru ustřihneme 2 pruhy široké 1 – 2 cm a asi o 3 cm delší než je výška kádinky. Ze špejle oddělíme část asi o 5 cm delší než je hrdlo kádinky a položíme přes kádinku. Na špejli zavěsíme do jejího středu vedle sebe oba pruhy papíru tak, že jeden konec zasahuje 2 – 3 mm nad dno kádinky, druhý konec přehneme přes špejli a pruhy upevníme kancelářskou svorkou. 2 – 3 cm nad konec jednoho pruhu zasahujícího do kádinky uděláme plné kolečko černým fixem a nad konec druhého pruhu kolečko hnědým fixem. Do kádinky opatrně, abychom nenamočili filtrační papír, nalijeme tolik vody, aby její hladina zasahovala asi 1 cm pod barevná kolečka, ale konec papíru byl pod vodou..

Chemikálie

Voda

H2O
Žádné nebezpečné vlastnosti

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Při pokusu je využita fyzikálně-chemická metoda chromatografie, která spočívá v rozdělování složek ze směsi ve vzorku (barva fixů) na základě rozdílné afinity mezi stacionární fází (filtrační papír) a mobilní fází (voda). Jednotlivé složky směsi v černé barvě a v hnědé barvě různě interagují s těmito fázemi a dochází tak k jejich rozdělování.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Můžeme pozorovat, že při postupném vzlínání mobilní fáze dochází k rozdělování černé a hnědé barvy fixu na jednotlivé složky.

Praktické souvislosti pokusu

Papírová chromatografie byla dříve významnou metodou pro analýzu aminokyselin a peptidů. Pro tuto metodu se používá se speciální chromatografický papír. Pro školní experiment postačí filtrační papír.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Jedná se o jednoduchý pokus bez nutnosti dalších pokynů pro použití pomůckového vybavení.

Likvidace odpadů

Všechny použité materiály lze likvidovat s běžným komunálním odpadem.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.