Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Chromatografie na křídě

Vhodná cílová skupina

- Žáci 8. ročníku
- Žáci 9. ročníku
- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Chemické látky a směsi

Druh pokusu

- Demonstrační
- Žákovský

Možná nebezpečí

- Výbuch / požár
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Mírné riziko

Časová náročnost

15 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř
- Stabilní pracovní stůl
- Pracovní tác s vyvýšeným okrajem

Laboratorní pomůcky a přístroje

- hranol školní křídy
- kádinka (250 – 300 ml)
- miska k zakrytí kádinky

Ochranné pomůcky

- Pracovní obuv chránící před chemickými látkami
- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Práškový nebo sněhový hasicí přístroj
- Inertní posypový materiál (písek, bentonit nebo vermikulit)
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

hnědý a černý fix, ethanol

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Na hranolek křídy asi 2 cm od jeho konce naneseme z jedné stany skvrnu hnědým fixem a z druhé strany černým fixem. Křídu vložíme do kádinky s ethanolem (asi 1 cm vysoký sloupec). (Barevné skvrny musí být nad hladinou kapaliny.)

Chemikálie

Ethanol

C2H6O

- Hořlavé nebo samozápalné
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Při pokusu je využita fyzikálně-chemická separační metoda chromatografie, která spočívá v rozdělování složek směsi ve vzorku (barva fixu) na základě rozdílné afinity mezi stacionární fází (křída) a mobilní fází (ethanol). Jednotlivé složky v hnědé a černé barvě různě interagují s těmito fázemi a dochází tak k jejich rozdělování.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Můžeme pozorovat, že při postupném vzlínání mobilní fáze dochází k rozdělování hnědé a černé barvy fixu na jednotlivé složky.

Praktické souvislosti pokusu

Pokud k pokusu použijeme obyčejné fixy (z textilu vypratelné), lze jako mobilní fázi použít vodu. Vyhneme se tak použití ethanolu.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Použít pouze nezbytně nutné množství ethanolu. S ethanolem manipulovat se zvýšenou opatrností a mimo dosah zdrojů zapálení. Při rozlití ethanolu je nutné louži ihned setřít mokrým bavlněným hadrem. Zajistit řádné větrání laboratoře. Před zahájením práce je nezbytné zajistit vhodné hasební prostředky (práškový hasicí přístroj).

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Jedná se o jednoduchý pokus bez nutnosti dalších pokynů pro použití pomůckového vybavení.

Likvidace odpadů

Zbytek ethanolu můžeme uchovat v řádně označené nádobě pro další využití k tomuto pokusu.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se používá vysoce hořlavý ethanol, jehož páry jsou snadno zápalné a se vzduchem tvoří výbušné směsi. Před zahájením práce je nezbytné zajistit vhodné hasební prostředky (práškový hasicí přístroj). Před zahájením práce je nutné zajistit, aby se v blízkosti nevyskytovaly možné zdroje zapálení.

Zakázané činnosti

Zabránit kontaktu s ethanolem a nevdechovat jeho výpary. Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené laboratorní sklo nebo nekompatibilní části. Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.