Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Vhodná cílová skupina

- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Chemické reakce

Druh pokusu

Žákovský

Možná nebezpečí

- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Zanedbatelné riziko

Časová náročnost

15 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Stabilní pracovní stůl

Laboratorní pomůcky a přístroje

- 4 nápojové sklenice
- nádoba s vodou

Ochranné pomůcky

- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle

Havarijní a sanační prostředky

- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

hydrogenuhličitan sodný (jedlá soda), 8% roztok kyseliny octové (ocet), potravinová barviva (červené, modré, hnědé, zelené, popř. jiné)

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Na dno každé sklenice dáme malé množství potravinového barviva a zakryjeme tenkou vrstvou hydrogenuhličitanu sodného. Do sklenic postupně naléváme roztok kyseliny octové.

Chemikálie

Hydrogenuhličitan sodný

NaHCO3

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Hydrogenuhličitan sodný reaguje s kyselinou octovou za vzniku oxidu uhličitého, octanu sodného a vody:

NaHCO3 + CH3COOH → CO2 + CH3COONa + H2O

Ověření správného provedení
(výsledku)

Vývoj plynného oxidu uhličitého a vždy jiné zbarvení kapaliny vyvolává dojem vzniku barevného šumivého nápoje.

Praktické souvislosti pokusu

V jiném provedení pokusu místo hydrogenuhličitanu sodného a kyseliny octové použijeme dobře promíchanou směs hydrogenuhličitanu sodného a pevné kyseliny citronové (látky, kterou obsahuje většina šumivých tablet). Směs zalejeme vodou. Pokus je vhodný pro školní besídku nebo jako motivace pro výuku chemie.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Použít výlučně přípravky používané pro potravinářské účely, tj. potravinářské barvivo a ocet. Nezaměňovat tyto látky za jiné s obdobnými vlastnostmi, ani nepoužívat koncentrovanou kyselinu octovou. Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Jedná se o jednoduchý pokus bez nutnosti dalších pokynů pro použití pomůckového vybavení.

Likvidace odpadů

Obsah sklenic po zředění vylijeme do výlevky.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Nepoužívat poškozené sklenice. Produkty provedených chemických reakcí nejsou určeny ke konzumaci (tento pokus pouze simuluje přípravu různě barevných nápojů)! Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.