Edit

VÝSTRAHA!

Tato webová stránka obsahuje videa s vybranými chemickými pokusy a návody pro jejich praktické provedení.

Pokusy, které jsou označeny stupněm rizika 3 (zvýšené), 4 (významné) a 5 (vysoké), smí provádět pouze osoby starší 18 let s potřebnou kvalifikací (tj. aprobovaní učitelé chemie nebo osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.).

Podmínkou pro bezpečné provedení jednotlivých pokusů je dodržení všech požadavků uvedených v příslušných metodických listech.

Na základě výše uvedeného upozornění autorský tým prohlašuje, že svoji odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při realizaci zde uvedených pokusů, nebo vzniklé neodbornou manipulací s použitými chemickými látkami a směsmi, vylučuje a upozorňuje na to, že případně vzniklá povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám může být vyloučena nebo omezena.

V případě technických problémů využijte kontakt níže

david.jirsa@fbmi.cvut.cz

Barevné tajné písmo

Vhodná cílová skupina

- Žáci středních škol
- Žáci gymnázií
- Účastníci zájmových kroužků

Tematické celky

Chemické reakce

Druh pokusu

-Demonstrační
-Prezentační (video ukázka)

Možná nebezpečí

- Poleptání / potřísnění
- Otrava (inhalace / požití)
- Mechanické poranění

Míra rizika ohrožení zdraví

Mírné riziko

Časová náročnost

15 min

Instruktážní materiály

Praktické provedení pokusu

Potřebné vybavení a pomůcky

Požadavky na pracovní místo

- Laboratoř

Laboratorní pomůcky a přístroje

- lahvička s rozprašovačem
- školní tabule nebo stojan s deskou
- arch filtračního papíru
- štěteček
- lepicí páska
- nůžky

Ochranné pomůcky

- Ochranný oděv (plášť / zástěra na ochranu před ch. l.)
- Ochranné brýle
- Rukavice z nitrilové pryže (vrstva 0,11 mm)
- Filtrační polomaska (respirátor)

Havarijní a sanační prostředky

- Lékárnička
- Hadr a úklidové prostředky

Použité chemikálie a další prostředky

5% roztok chloridu železitého v lahvičce s rozprašovačem, 5% roztoky thiokyanatanu draselného, hexakyanoželeznatanu draselného, kyseliny salicylové

Pokyny pro provedení pokusu

Pracovní postup

Na arch filtračního papíru štětečkem napíšeme daný vzorec roztokem thiokyanatanu draselného (KSCN), hexakyanoželeznatanu draselného (K4[Fe(CN)6]) a kyseliny salicylové (C6H4(OH)COOH). Po zaschnutí papír připevníme lepicí páskou na tabuli nebo desku. Papír postříkáme roztokem chloridu železitého.

Chemikálie

Chlorid železitý

FeCl3

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Žíravé a korozivní
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Thiokyanatan draselný

KSCN

- Dráždivé nebo s narkotickými účinky
- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Hexakyanoželeznatan draselný

K4[Fe(CN)6]

- Nebezpečné pro vodní prostředí
Bezpečnostní list

Kyselina salicylová

C7H6O3

- Karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo nebezpečné při vdechnutí
- Žíravé a korozivní
Bezpečnostní list

Didaktická část

Vysvětlení podstaty pokusu

Roztok chloridu železitého reaguje s roztokem thiokyanatanu draselného za vzniku krvavě červené komplexní sloučeniny, s roztokem hexakyanoželeznatanu draselného za vzniku modré komplexní sloučeniny a s roztokem kyseliny salicylové za vzniku fialové komplexní sloučeniny.

Ověření správného provedení
(výsledku)

Postřikem papíru s „tajným“ písmem roztokem chloridu železitého dochází ke vzniku barevných komplexních sloučenin, objeví se předem napsané vzorce výchozích látek.

Praktické souvislosti pokusu

Pokus můžeme použít při procvičování názvosloví solí anorganických i organických kyselin a komplexních sloučenin.

Pokyny pro bezpečné provedení pokusu

Práce s použitými látkami

Dodržovat na pracovním místě čistotu a pořádek. Zabránit víření prachových částic použitých látek a jejich pronikání do pracovního ovzduší při přípravě roztoků potřebných pro realizaci pokusu. Zajistit řádné větrání laboratoře.

Použití laboratorních pomůcek a přístrojů

Při použití rozprašovače dbát na to, aby nedocházelo k rozstřiku kapiček aerosolu mimo papír s tajným písmem.

Likvidace odpadů

Papír uložíme do uzavřené odpadní nádoby s příslušným bezpečnostním označením a necháme zlikvidovat specializovanou firmou.

Práce s hořlavinami a plyny

Při tomto pokusu se nepoužívají hořlaviny ani technické plyny.

Zakázané činnosti

Po celou dobu laboratorní práce je zakázáno vzdalovat se z pracovního místa nebo se věnovat jiné činnosti, která by mohla odvádět pozornost. Zamezit kontaktu použitých látek s kůží a očima, nevdechovat jejich prach nebo aerosol. Zamezit průniku použitých látek do životního prostředí (nesmí se dostat do kanalizace). Je zakázáno provádět tento pokus alternativním způsobem nebo za použití jiného pomůckového vybavení, než jak je uvedeno v tomto metodickém listě.